Aangifte

 

Uiterste inleverdata:

Inkomstenbelasting:
60 dagen na uitreiking

Omzetbelasting:
15e dag van de volgende maand

Loonbelasting:
15e dag van de volgende maand

Winstbelasting:
- voorlopige aangifte:
3 maanden na afloop van het boekjaar
- definitieve aangifte:
6 maanden na afloop van het boekjaar

Verzamelloonstaat loonbelasting:
Voor 1 april van het volgend jaar

Definitief vertrek uit Curaçao
Ieder belastingplichtige die het land verlaat, dient zich minstens 8 weken voor vertrek bij de Inspectie der Belastingen te melden voor het verkrijgen van een verklaring inzake zijn belastingaangelegenheden
 

Home | Formulieren | Nieuws | Ondernemers | Over de belastingdienst | Belastingdienst | FATCA | Sitemap | FAQ | Zoeken | Beleid DFS

 
Particulier > Aangifte > Binnenlands belastingplichtigen

 

 

Aangifte binnenlands belastingplichtigen


Voor belastingplichtigen die op de Nederlandse Antillen wonen

De Inspectie der Belastingen heeft als taak de belastingwetgeving efficiënt en integer uit te voeren. We proberen u waar nodig behulpzaam te zijn bij het nakomen van uw verplichtingen. Voor specifieke vragen kunt u terecht bij de informatiebalie van de Inspectie der Belastingen van het eilandgebied waar u woont. Ook kunt u onder bepaalde voorwaarden bij de Inspectie terecht voor hulp bij het invullen van uw aangiftebiljet. De tijdstippen hiervoor worden nader bekend gemaakt via de pers.

U heeft na de datum van uitreiking twee maanden de tijd om het aangiftebiljet in te vullen en terug te sturen. Kunt u uw aangiftebiljet niet binnen twee maanden inleveren, dan moet u vóór de indieningdatum de Inspecteur schriftelijk om uitstel vragen. Bij de inlevering van het aangiftebiljet kan de Inspectie een kopie van uw aangiftebiljet voor ontvangst aftekenen.

Als u uw aangifte niet inlevert binnen de (eventueel nader) gestelde termijn, zendt de Inspecteur u een aanmaning om uw aangifte alsnog in te leveren. Verstrijkt de inleveringdatum aangegeven in de u toegezonden aanmaning zonder dat de inspectie uw aangifte heeft ontvangen, dan heeft dit tot gevolg dat de inspecteur u een boete oplegt. Bij een eerste, tweede dan wel derde of volgend verzuim legt de inspecteur een boete van fl. 500, fl. 1.500 dan wel fl. 2.500 op. De inspecteur zal bij gebrek aan een aangifte uw aanslag naar eigen redelijk inzicht vaststellen waarbij hij rekening houdt met de gegevens die hem ter beschikking staan.

Let op! Rond alle bedragen in de aangifte op hele guldens af. U mag daarbij in uw voordeel afronden.

Let op! Het is raadzaam een kopie van uw aangifte te maken. Tevens is het beter om geen originele bewijsstukken bij te voegen of, als u wel originele stukken bijvoegt, daarvan eerst voor u zelf een kopie te maken.

Nadat u het aangiftebiljet waarheidsgetrouw heeft ingevuld, ondertekent u het. Als u gehuwd bent en uw echtgenoot wenst ook aangifte te doen, dient hij het aangiftebiljet ook te ondertekenen.

terug naar boven

Hoe berekent u uw inkomstenbelasting?

Let op! Op Curaçao en Sint Maarten bedragen de eilandelijke opcenten 30% en op de overige eilanden 25%.

1) U berekent uw belastbare inkomen door de verzamelstaat op blz. 14, 15 en 16 (indien u gehuwd bent buiten gemeenschap van goederen) van het aangiftebiljet in te vullen;

2) U berekent met behulp van het schijventarief hoeveel inkomstenbelasting u verschuldigd bent over uw belastbare inkomen.

Bij een belastbaar inkomen van

Tabel: Schijventabel Inkomstenbelasting jaar 2004
Meer dan Maar niet meer dan Bedraagt de belasting,
inclusief 30% opcenten
(Curaçao /
St.Maarten)
Bedraagt de belasting,
inclusief 25% opcenten
(overige
eilandgebieden)
Benevens voor boven dat in kolom I Benevens voor boven dat in kolom I
        Bedrag met 30% opcenten (Curaçao /St.Maarten) Bedrag met 25% opcenten (overige eilandgebieden)
I II III IV V VI
25.100     15,60% 15,00%
25.100 36.110 3.915,60 3.765,00 23,40% 22,50%
36.110 47.740 6.491,94 6.242,25 32,50% 31,25%
47.740 63.360 10.271,69 9.876,63  39,00% 37,50%
63.360 106.920 16.363,49 15.734,125 46,80% 45,00%
106.920 - 36.749,57 35.336,13 57,20% 55,00%


Voorbeeld 1
Een belastingplichtige, die op Curaçao woont, heeft een belastbaar inkomen van fl. 15.283. Hij is verschuldigd (vóór aftrek van de basiskorting en de eventuele toeslagen): 15,60% van fl. 15.283 = fl. 2.384.

Voorbeeld 2
Een belastingplichtige, die op Bonaire woont, heeft een belastbaar inkomen van fl. 70.654. Hij is verschuldigd (vóór aftrek van de basiskorting en de eventuele toeslagen): fl. 19.016,42. Dat bedrag wordt als volgt berekend. Aangezien het belastbaar inkomen meer is dan fl. 63.360 doch niet meer dan fl. 106.920, bedraagt de belasting fl. 15.734,125. Voor het verschil tussen 70.654 en 63.360 is hij verschuldigd: 45% van 7.294 = fl. 3.282,30. In totaal is de verschuldigde belasting fl. 19.016,42 (15.734,125 + fl. 3.282,30).

3) De verschuldigde inkomstenbelasting dient te worden verminderd met de basiskorting en de eventuele toeslagen waar u recht op heeft. (zie vraag 9e van de verzamelstaat). De basiskorting en de toeslagen verminderen namelijk het belastingbedrag dat u moet betalen.

> Zie rubriek formulieren voor nieuwe schijventabellen

terug naar boven


Overzicht toeslagen inclusief opcenten


Tabel: Overzicht toeslagen 2004
  Bedrag met 30% opcenten (Curaçao /St. Maarten) Bedrag met 25% opcenten (overige eilandgebieden)
Basiskorting 1.531 1.473
Alleenverdienertoeslag 1.022 983
Ouderentoeslag 408 (681) 393 (656)
Kindertoeslag    
• Categorie I (a+b) 545 (1.090) 524 (1.048)
• Categorie II 273 (546) 263 (526)
• Categorie III 68 (136) 65 (130)
• Categorie IV 55 (110) 53 (106)

4) U dient de te betalen inkomstenbelasting te verrekenen met de voorheffingen (ingehouden loonbelasting).

Er zijn vier situaties mogelijk:

 • De voorheffingen zijn lager dan de te betalen inkomstenbelasting. U komt in aanmerking voor een verplichte aanslag ingeval u meer dan fl. 300 moet bijbetalen. U zult het verschil nog moeten bijbetalen;
 • De voorheffingen zijn hoger dan de te betalen inkomstenbelasting. U krijgt de teveel betaalde belasting terug als u recht heeft op meer dan fl. 150 en u de aangifte inkomstenbelasting binnen 36 maanden na afloop van het belastingjaar heeft ingediend;
 • Als u niet meer dan fl. 300 moet bijbetalen of ingeval u niet meer dan fl. 150 moet terugkrijgen komt er geen bijbetaling of teruggaaf; U krijgt thuis een mededeling.
 • Als u een loonbelastingvermindering (hardheid) heeft gekregen, komt u in aanmerking voor een verplichte aanslag ingeval u meer dan fl. 50 moet bijbetalen of ingeval u meer dan fl. 50 moet terugkrijgen.


Let op! De grondslag voor de berekening van de verschuldigde premies AOV/AWW/AVBZ is als volgt:

Het belastbaar inkomen - ontvangen uitkeringen AOV/AWW + afgetrokken werknemersdeel premies AOV/AWW.
De premie-inkomensgrens is in 2004 fl. 46.613,60 voor AOV/AWW en voor AVBZ fl. 344.276.


Bijzonder Tarief

Sommige inkomsten worden op uw verzoek belast volgens een bijzonder tarief. Het gaat om inkomsten die niet tot uw regelmatige inkomsten behoren en dus minder vaak voorkomen. Het bijzonder tarief is o.a. van toepassing bij:

 • schadeloosstelling;
 • gouden handdruk;
 • winst uit aanmerkelijk belang;
 • liquidatie uitkeringen;
 • afkoopsommen( niet bij afkoop van een pensioen);
 • tegemoetkomingen die zijn bedoeld ter vervanging van gederfde of te derven inkomsten die op meer dan een jaar betrekking hebben, zoals de afkoopsom voor alimentatie.


Deze inkomsten worden op uw verzoek belast naar 80% van het verschil tussen het progressieve tarief over het belastbaar inkomen (inclusief deze inkomsten) en het belastbaar inkomen zonder deze inkomsten. Het tarief bedraagt op Curaçao en Sint Maarten niet minder dan 19,5% en niet meer dan 39%. Het tarief bedraagt op de overige eilanden niet minder dan 18,75% en niet meer dan 37,5%. Op de hiervoor genoemde hoofdregel wordt een uitzondering gemaakt voor winst uit aanmerkelijk belang. Winst uit aanmerkelijk belang wordt op uw verzoek op Curaçao en Sint Maarten belast naar het bijzonder tarief van 32,5% en op de overige eilanden tegen 31,25%.

Voorbeeld
Een belastingplichtige die op Curaçao woont, heeft een inkomen van fl. 50.000 in 2004. Hierin is een schadeloosstelling (bijv. bij ontslag) van fl. 15.000 begrepen. De berekening is als volgt:

Belasting over fl. 50.000 fl. 11.153,09
Belasting over fl. 35.000 fl. 6.232,20
Verschil fl. 4.920 x 80% is fl. 3.936,71


Totaal verrekende inkomstenbelasting: fl. 6.232,20 + fl. 3.936,71 = fl. 10.168,91. Van dit bedrag wordt de basiskorting en eventuele toeslagen afgetrokken.


terug naar boven


90% regeling


Artikel 1
 
Personen die niet in de Nederlandse Antillen wonen en wiens zuiver inkomen geheel of nagenoeg geheel in de Nederlandse Antillen aan de heffing van inkomstenbelasting of loonbelasting, AOV/AWW en AVBZ premie onderworpen is, worden op hun schriftelijk verzoek aan de Inspecteur der Belastingen als binnenlands belastingplichtig beschouwd voor de toepassing van de artikelen 16, 16A en 23A van de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943 en de hiermee overeenstemmende bepalingen van de Landsverordening op de Loonbelasting en de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering en de Landsverordening Algemene Weduwen- en Wezenverzekering.

Artikel 2

De "Beschikking fiscale behandeling inwoners Frans gedeelte St. Maarten" ( P.B. 1988, nr. 71) wordt ingetrokken.

Artikel 3
 1. Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van het Publicatieblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 1998.


 2. Deze beschikking kan worden aangehaald als de " Aftrekregeling voor een specifieke categorie buitenlandse belastingplichtigen".
  Nota van toelichting behorende bij de Ministeriele Beschikking "Aftrekregeling voor cc" spec categorie buitenlandse belastingplichtigen".
Ter tegemoetkoming van onbillijkheden van overwegende aard welke zich voordoen bij de toepassing van de artikelen 17 en 18 van de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943 heb ik gemeend een voorlopige voorziening te moeten treffen voor personen die niet in de Nederlandse Antillen wonen maar die geheel dan wel gedeeltelijk hun zuiver inkomen genieten uit bronnen gelegen in de Nederlandse Antillen. Zonder deze tegemoetkoming zou een dergelijke belastingplichtige aan de heffing van inkomstenbelasting dan wel loonbelasting worden onderworpen zonder dat hij de kosten die niet worden genoemd in voormelde bepalingen in aftrek kan brengen van dit inkomen.

Deze situatie wordt veroorzaakt doordat deze belastingplichtige op grond van internationale regels belast wordt in het land waar de inkomstenbronnen zijn gelegen, i.c. de Nederlandse Antillen en de Nederlandse Antillen op basis van artikel 17 en 18 van de Landsverordening op de inkomstenbelasting alhier enkel de in deze bepalingen opgenomen aftrekbare kosten ten laste van het inkomen toelaten. In het woonland wordt dus geen belasting geheven en daarom kunnen de kosten van de belastingplichtige die name worden genoemd in meergenoemde artikelen noch hier noch in het woonland worden afgetrokken.